Strona główna Wydarzenia / Events 60 lat w służbie Kościoła i Polonii

60 lat w służbie Kościoła i Polonii

211

Klub Męski przy parafii Różańca Świętego jest jedną z największych w Edmonton organizacji polonijnych działających na rzecz parafii i środowiska polonijnego. Liczy ponad 200 członków.
W tym roku Klub będzie obchodził Jubileusz 60- lecia działalności. 60 lat temu złączyła kilka osób wspólna idea do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym. Dziś, patrząc wstecz, nie sposób nie docenić ogromnego dorobku twórczego, który w całości jest wynikiem społecznej pracy Klubu. Członkowie kierują się życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych a konsekwentna realizacja założonych celów warunkuje sukces w działalności. W naszej historii istnieje długoletnia tradycja pomagania sobie wzajemnie, szczególnie w okresie wojen i kataklizmów.
Działalność dobroczynna obecna była w Kościele od początku jego istnienia.
Konieczną rzeczą jest osobista motywacja, pomysłowość oraz ofiara ze swojego czasu i życia. Miłość potwierdzona w służbie innych jest najlepszym świadectwem i przykładem autentycznej wiary dla młodego pokolenia.
Wśród członków Klubu panuje prawdziwie rodzinna atmosfera szczególnie wyróżniająca się w czasie wspólnych spotkań, czy to podczas świat Bożego Narodzenia, czy też podczas wspólnych wycieczek. Wszystkim wtedy dopisuje humor i zabawa. Wracają do swoich domów pełni sił i gotowi na dalsze wezwania życia rodzinnego i społecznego.
Klub Męski to tylko oryginalna nazwa, bo w rzeczywistości większość członków stanowią kobiety.
W dniu 28 lutego 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu. Pani prezes Lila Futerska przedstawiła sprawozdanie z działalności zarządu za okres sprawozdawczy, odbyło się przyjęcie nowych członków. Ostatnim punktem zebrania był wybór Zarządu Klubu na nową kadencję.
W skład Zarządu Klubu weszły następujące osoby, którym powierzono funkcje: Prezes – Lila Futerska, I Wiceprezes – Czesław Kuczkowski, II Wiceprezes – Grzegorz Stryjski, Skarbnik – Maria Grendowicz, Sekretarz Protokólarny – Irena Bożymowska, Sekretarz Korespondencyjny – Małgorzata Rutkowska.
Modlitwą rozpoczyna się i kończy każde zebranie ogólne i członków zarządu.
Miłym akcentem kończącym zebranie był wspólny obiad, podczas którego trwała ożywiona dyskusja na różne tematy, jak również składano na ręce prezeski Klubu podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz polonijnej społeczności, gratulując również ponownego wyboru na następną kadencję.

Nowo wybranemu zarządowi życzymy owocnej pracy oraz wielu sukcesów na polu działalności społecznej.

Z. Cynar – Polonia Edmonton News.

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.