Strona główna Wydarzenia / Events OBWIESZCZENIE KONSULA GENERALNEGO RP W VANCOUVER Z DNIA 8 KWIETNIA 2015 R....

OBWIESZCZENIE KONSULA GENERALNEGO RP W VANCOUVER Z DNIA 8 KWIETNIA 2015 R. W SPRAWIE WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

51

http://www.vancouver.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/obwieszczenie_1

Konsulat Generalny RP w Vancouver informuje, że postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. Głosowanie zostanie przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.). Zgodnie z art. 39 § 6 ww. ustawy głosowanie w Kanadzie odbędzie się w sobotę dnia 9 maja 2015 r. w godzinach 7.00-21.00. W sytuacji, jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie. W takim przypadku II tura wyborów w Kanadzie odbędzie się w sobotę dnia 23 maja 2015 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. z 2015 r., poz. 471), na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Vancouver zostały utworzone następujące obwody głosowania:

 • Nr 87 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Konsulacie Generalnym RP w Vancouver,

1600-1177 West Hastings Street,

Vancouver, BC V6E 2K3

tel. 604-688-4730, 604-688-3530 fax: 604-688-3537

e-mail: vancouver.legal@msz.gov.pl , vancouver.info@msz.gov.pl

dla obszaru Prowincji Kolumbia Brytyjska, Jukon i Terytoriów Północno-Zachodnich

Komisja ta obsługuje również głosowanie korespondencyjne.

 • Nr 88 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Konsulacie RP w Edmonton (Urząd kierowany przez konsula honorowego),

10960 – 104 street NW

Edmonton, AB T5H 3Z9

tel. 780-940-0177

e-mail: john.szumlas@aagi.ca

dla północnej części Prowincji Alberta z miastem Edmonton

 • Nr 89 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Konsulacie RP w Calgary (Urząd kierowany przez konsula honorowego),

6224  29th Street SE

Calgary, Alberta T2C 1W3

tel. 403-291-3455, fax: 403-287-7442, 403-287-7792

e-mail: calgary@polishconsulate.ca

dla południowej części Prowincji Alberta z miastem Calgary

 Prawo wybierania ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu w obwodach utworzonych w Kanadzie jest posiadanie i okazanie komisji ważnego polskiego paszportu oraz dokonanie rejestracji w spisie wyborców (lub przedłożenie łącznie z paszportem przewidzianego przepisami zaświadczenia o prawie do głosowania).

Uwaga: Obywatele polscy wpisani do spisu wyborców w obwodowej komisji wyborczej na terenie Kanady mogą głosować jedynie na podstawie ważnego paszportu polskiego. Na terenie Kanady nie będzie można głosować na podstawie polskiego dowodu osobistego. Wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy jedynie wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania, wydane przez urząd gminy w Polsce.

Konsul dokonuje wpisu osoby w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI WYBORCÓW W OBWODACH GŁOSOWANIA UTWORZONYCH ZA GRANICĄ E-WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl/. Właściwym terytorialnie dla sporządzenia spisu wyborców dla podanych wyżej obwodów głosowania  jest Konsulat Generalny RP w Vancouver.

Adres:           Konsulat Generalny RP w Vancouver

                      1600-1177 West Hastings Street

                      Vancouver, BC V6E 2K3

      telefon:        604-688-4730, 604-688-3530

      fax :               604-688-3537

              e-mail:          vancouver.legal@msz.gov.pl , vancouver.info@msz.gov.pl

Zgłoszenie musi zawierać (plik do pobrania DOCX, PDF):

 1. nazwisko,
 2. imię (imiona),
 3. imię ojca,
 4. datę urodzenia,
 5. numer PESEL, jeśli wyborca go posiada,
 6. miejsce pobytu wyborcy za granicą (adres),
 7. numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania,
 8. obwód, w którym wyborca zamierza głosować (Vancouver, Calgary, Edmonton),
 9. miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – tylko w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 maja 2015 r.

UWAGA!!!

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu od konsula zaświadczenia o prawie do głosowania.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 7 maja 2015 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej w 3. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 21 maja 2015 r. Terminy te są bezwzględnie przestrzegane. Osoba, która nie zgłosi się do spisu wyborców, nie będzie mogła głosować (z wyjątkiem osób posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania). Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Głosowanie korespondencyjne

W obwodach utworzonych za granicą będzie można również głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony do konsula ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej najpóźniej do 15 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 27 kwietnia 2015 r. Do głosowania korespondencyjnego nie ma możliwości zgłoszenia telefonicznego. Dla celów głosowania korespondencyjnego wyznaczona została Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 87 z siedzibą w Konsulacie Generalnym RP w Vancouver. Należy mieć na uwadze, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

Zgłoszenie musi zawierać (plik do pobrania DOCX, PDF):

 1. nazwisko,
 2. imię (imiona),
 3. imię ojca,
 4. datę urodzenia,
 5. numer PESEL, jeśli wyborca go posiada,
 6. miejsce pobytu wyborcy za granicą (adres),
 7. numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania,
 8. miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce)- tylko w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,
 9. precyzyjne oznaczenie adresu, na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy.

W przypadku gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą, wyborcy temu zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego, chyba że zwrócił on pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego do dnia 27 kwietnia 2015 r., może po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę konsulowi najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 14 maja 2015 r.

Głosowanie korespondencyjne odbywa się w następujący sposób:

 1. Wyborca otrzymuje od konsula listem poleconym pakiet wyborczy, który zawiera: kartę do głosowania, kopertę oznaczoną jako �koperta na kartę do głosowania”, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, instrukcję głosowania oraz kopertę zwrotną zaadresowaną do właściwego konsula. Wysłanie pakietu przez konsula następuje najpóźniej na 10 dni przed dniem wyborów.
 2. Wyborca powinien oddać głos na karcie do głosowania zgodnie z instrukcją, włożyć kartę do głosowania do �koperty na kartę do głosowania” i ją zakleić. Następnie wyborca wypełnia i podpisuje oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, umieszcza w kopercie zwrotnej zaadresowanej do właściwego konsula zaklejoną �kopertę na kartę do głosowania” oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz przesyła na własny koszt na adres konsula umieszczony na tej kopercie.
 3. Konsul przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej koperty zwrotne, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania, czyli w Kanadzie do godz. 21.00 w dniu 9 maja 2015 r. w I turze głosowania oraz do godz. 21.00 w dniu 23 maja 2015 r. w II turze głosowania. Wyborca może również do czasu zakończenia głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej komisji wyborczej wyznaczonej do głosowania korespondencyjnego.
 4. Koperty na kartę do głosowania wyjęte z kopert zwrotnych przekazanych przez konsula są wrzucane do urny wyborczej przeznaczonej do głosowania korespondencyjnego.

Zaświadczenia wydawane przez konsula

Wyborca, który został wpisany przez konsula do spisu wyborców, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który sporządził spis wyborów, w którym wyborca jest ujęty. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 maja 2015 r.

Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania konsulowi, który wpisał wyborcę do spisu wyborców, nie później jednak niż w 2. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 22 maja 2015 r.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców sporządzonego przez konsula.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

 Vancouver, dnia 8 kwietnia 2015 r.

Krzysztof Olendzki

Ambasador Tytularny

Konsul Generalny RP w Vancouver

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.