Strona główna Wydarzenia / Events Światowy Zlot Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

Światowy Zlot Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

181

Szanowni Państwo,

Konsulat Generalny RP w Vancouver uprzejmie informuje, że Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zamierza zorganizować na przełomie sierpnia i września 2018 r. kilkudniowy Światowy Zlot Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zasadnicza część odbędzie się w Warszawie, a głównym przedsięwzięciem będzie udział zaproszonych gości w obchodach Dnia Weterana w dniu 1 września 2018 r.

Urząd, jako organizator obchodów, pokryje koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia weteranów i ich opiekunów. Ze względu na fakt, że pewna liczba kombatantów zamieszkuje także za granicą, Szef Urzędu zwrócił się do MSZ o udzielenie niezbędnego wsparcia w realizacji powyższego przedsięwzięcia.

Dotarcie do jak najszerszego grona weteranów – członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. r. 2014 poz. 496), którzy wstępnie zadeklarują swój udział w obchodach, jest dla Urzędu sprawą priorytetową i niezbędną dla dokonania oceny skali powyższego przedsięwzięcia. Do kontaktów roboczych ze strony UKiOR w tej sprawie są upoważnieni:

Wicedyrektor Departamentu Uroczystości Pan płk Zbigniew Krzywosz (tel. 22 661 86 21, e-mail zbigniew.krzywosz@kombatanci.gov.pl)

Naczelnik Wydziału Organizacji Uroczystości Departamentu Uroczystości Pan płk Artur Frączek (tel. 22 661 87 47 i 784 057 109, e.mail: artur.fraczek@kombatanci.gov.pl).

Ponadto, z informacji Urzędu wynika, iż poza granicami kraju znajduje się grupa weteranów II wojny światowej i II konspiracji niepodległościowej, którzy nigdy nie występowali z wnioskiem o przyznanie uprawnień kombatanckich. Osoby takie proszone są o kontakt z Urzędem do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Do kontaktów roboczych w sprawie przyznania uprawnień kombatanckich lub wydania legitymacji Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej jest upoważniony Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy ze Stowarzyszeniami i Ewidencji UKiOR Pan Michał Frydrychowicz (tel. 22 661-87-51, e-mail michal.frydrychowicz@kombatanci.gov.pl).

Wszystkich zainteresowanych uprzejmie prosimy o kontakt z ww. urzędem lub naszą placówką.

Z poważaniem,

Marcin Trzciński

Konsul RP  Radca  Konsulat Generalny RP w Vancouver  1600-1177 West Hastings Street  Vancouver, BC V6E 2K3  tel.  604 688-3530  faks 604 688-3537

Dziennikarz polonijny w Kanadzie. Aktywny w latach 1970 - 2018.