Strona główna Wydarzenia / Events 1 lipca to Dzień Kanady

1 lipca to Dzień Kanady

483

Jak Kanada długa i szeroka – 1 lipca odbędą się setki uroczystości dla uczczenia 152 rocznicy urodzin Kanady, spotkamy się na koncertach wypełnionych muzyką i występach zespołów artystycznych przy budynku Parlamentu, a wieczorem odbędzie się wspaniały pokaz sztucznych ogni.

Kanadyjczycy mają przywilej mieszkać w jednym z najpiękniejszych krajów na Ziemi, a jedną z najwspanialszych jego cech jest przyroda. Środowisko ma decydujące znaczenie, dla jakości życia w Kanadzie. Olbrzymie lasy, rozlegle pola, tundra, morza, tysiące jezior i rzek sprzyjają zdrowiu. Kanada należy do jednego z najsłabiej zaludnionych państw świata, na 1 km kwadratowy przypadają średnio 3 osoby.

Każdy z nas ma swoje indywidualne odczucie, co do Kanady, w której się znalazł, i w której dalej szuka swojego miejsca na ziemi. Słuchając wypowiedzi nowoprzybyłych do Edmontonu, odnosi się wrażenie, że ludzie są generalnie zadowoleni z nowego życia w Kanadzie, a zwłaszcza z atmosfery, jaka tutaj panuje i nie tylko wśród Polonii. Z każdej wypowiedzi nowych emigrantów przebija nadzieja na lepsze życie, tak charakterystyczna dla Polaków. Kanada to jeden z niewielu krajów, gdzie emigrant z Polski czuje się dobrze jest niedyskryminowany. Uznaje się tutaj polską silę roboczą i wykształcenie. Można tutaj rozwijać swoją inicjatywę techniczną i twórczą.

W świadomości przeciętnego Polaka działa mit Kanady jako państwa dobrobytu. Znajduje to odbicie w powszechnym powiedzeniu o „Kanadzie pachnącej żywicą, mlekiem i miodem płynącej”

Nie jest nowością, że Kanadę zamieszkuje ludność z całego niemal świata. Można śmiało powiedzieć, że skupia się tutaj emigracja ze wszystkich kontynentów.

Dlatego Kanada jest krajem wielokulturowym. Wprowadzając politykę wielokulturowości, rząd pragnie pomóc w budowie społeczeństwa jednoczącego obywateli, opartego na wartościach wzajemnego poszanowania, równości i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym niezależnie od rasy, pochodzenia etnicznego, języka czy wyznania.

Dzisiejsza Polonia Kanadyjska to reprezentanci prawie wszystkich grup społecznych i zawodów, to ona kształtuje wizerunek Polski i Polaków w kraju, który wybraliśmy, jako kraj swojego osiedlenia. Nieuchronny jednak jest proces integrowania się Polaków w Kanadzie. Zjawisko to ma charakter naturalny.

Nie stoi to na przeszkodzie, ze każdy z nas kształtuje tutaj wizerunek Polonii i Polski głównie przez: Codzienną pracę, szeroko pojętą edukację, działalność w instytucjach i organizacjach kanadyjskich, udział w wyborach, aktywność polityczną i społeczną, popieranie partii politycznych oraz takie jak nasza gościnność, przywiązanie do tradycji i religii oraz silne więzi rodzinne.

Według oficjalnych statystyk w naszej Prowincji zyje około 168 tys. Polaków, którzy swoim talentem, śmiałością wyobraźni, dużą przedsiębiorczością współtworzą wartości składające się na ogólny dorobek tej pięknej i ambitnej prowincji.

Polacy w Albercie i w całej Kanadzie poprzez autorytet i znaczenie budowane przez polską grupę pomnażają dorobek całej Kanady, wprowadzają do kanadyjskiej mozaiki kulturalnej i społecznej, nowe niepowtarzalne akcenty jak umiłowanie wolności, wiarę w demokracje, przywiązanie do tradycji, języka i kultury ojców oraz społeczną pasje działania.

Wkład polskiej społeczności w życie Alberty i kanady będzie nieustannie wzrastał. Wiąże się to z ogromnym potencjałem duchowym, intelektualnym i organizacyjnym polskiej społeczności, swoim talentem, śmiałością wyobraźni. Z dużą przedsiębiorczością współtworzymy wartości składające się na ogólny dorobek tej pięknej, ambitnej prowincji. Polska społeczność w Albercie i w całej Kanadzie ceniąc swą odrębność i kultywując swą niepowtarzalną tożsamość kulturową, połączona jest trwałymi więzami z ogólnokanadyjskim życiem społecznym, politycznym i gospodarczym. W jej środowisku głęboko zakorzenione poczucie wspólnoty pozwala docenić rolę i fundamentalne znaczenie idei jedności Kanady.

Z okazji święta Kanady wypada sobie życzyć, aby Opatrzność wspierała nasze mądre i pożyteczne działania, które w tym kraju budują dobre imię Polaków służąc nam wszystkim: Kanadzie, Polonii i Polsce.

Bogdan Koral Konikowski